Tornar

La competencia lectora según PISA. Reflexiones y orientaciones didácticas.

Felipe Zayas

Editorial: Barcelona: Graó
Any: 2012

El llibre que presentem, com indica el seu subtítol, ens porta reflexions i orientacions didàctiques per abordar la competència lectora a l’educació obligatòria d’acord amb els plantejaments oferts pels informes PISA. Malgrat que sembla especialment rellevant per als docents de llengua i literatura, està destinat a mestres i professors de primària i secundària de totes les assignatures, ja que parteix de la idea que la comprensió lectora és un aprenentatge transversal.
El text s’ofereix com un diàleg entre els informes PISA i els coneixements i experiències de l’autor en relació amb la comprensió lectora i, podríem dir que constitueix una lectura enriquidora d’aquestos, especialment de la versió publicada pel Ministeri d’Educació al 2010 (La lectura en PISA 2009. Marcos y pruebas de la evaluación).
Amb un estil dinàmic i un format clar que invita els lectors a trobar ràpidament la informació (serveix com exemple d’això la presència de nombroso llistats, quadres, síntesis, més enllà de les frases subratllades al marge en cadascun dels capítols), Felipe Zayas va desgranant en els deu apartats que configuren el llibre aquelles qüestions que considera fonamentals sobre el tema:

  • La competència lectora és una competència bàsica.
  • Llegim en diferents situacions i amb objectius diversos.
  • Els lectors interactuem de diferents maneres amb els textos segons les necessitats.
  • Seleccionar i localitzar informació implica definir objectius, conèixer les fonts i valorar la seva pertinència.
  • Processar informació requereix integrar idees i interpretar les seves relacions.
  • Saber llegir suposa reflexionar sobre el contingut dels textos.
  • El compromís individual amb la lectura és un factor clau de la competència lectora.
  • El lector competent posseeix un saber metacognitiu.

Dintre de cada capítol trobem, a més de l’exposició de cadascuna de les idees, dues altres parts que enriqueixen l’experiència de la lectura del llibre: un apartat amb títol “A la pràctica”, on s’ofereixen exemples d’activitats on es treballa la idea clau o de textos vinculats amb el contingut presentat; i l’apartat “per saber-ne més”, que proposa una bibliografia complementària juntament amb una breu ressenya de cadascun dels títols presentats.
Encara que de forma breu, resulta especialment interessant per a nosaltres el desenvolupament de la idea clau 9, capítol en el qual s’ofereixen algunes idees fonamentals en relació a l’educació literària a l’àmbit escolar.
La seva claredat expositiva i la seva capacitat de fer dialogar els informes PISA amb la pròpia experiència docent i investigadora, i els avenços realitzats en el camp de la teoria i de la didàctica fan del llibre de Zayas un bon recurs per iniciar-nos en el camp de l’ensenyament i aprenentatge de la comprensió lectora.