“Literatura infantil i juvenil digital: producció, usos lectors, recepció i pràctiques docents”

Investigadora principal: Teresa Colomer

Equip investigador: Brenda Bellorín, Martina Fittipaldi, Mireia Manresa, Ana María Margallo, Neus Real, Lara Reyes, Núria Vilà.

Duració: 2012-2014

Dotació d’un becari FPI

Dotació econòmica: 93.654€

Descripció del projecte:

Aquest projecte es proposa explorar els efectes que pot tenir la literatura digital en l’aprenentatge literari, un aspecte molt poc tingut en compte fins ara, tant per les investigacions centrades en l’alfabetització digital i els nous usos lectors, com en les que indaguen sobre les possibilitats de les noves tecnologies a les aules. Per això, el projecte parteix, en primer lloc, de les investigacions sobre la narració multimodal com un nou tipus de ficció que incorpora els recursos digitals i propicia noves formes de lectura i interpretació dels textos. Determinar els usos lectors i les competències exigides per la narrativa digital infantil i juvenil porta a explorar, en segon lloc, l’ús de les noves tecnologies per a l’ensenyament de la lectura literària a les aules. Així, els objectius concrets de la investigació es divideixen entre les referides als textos, les referides al lector i les referides a les estratègies didàctiques:

Per a les primeres, el projecte es proposa: establir els tipus de ficció digital infantil i juvenil desenvolupats fins ara en el mercat nacional i internacional; analitzar les relacions entre la literatura digital i la literatura dirigida fins ara a la infància i adolescència-amb atenció a els recursos visuals (constitutius de subgèneres com els àlbums il.lustrats), orals (en la ficció audiovisual, llibres-àudio o llibres que suposen la oralitat del lector) i, sobretot, interactius (com els pop-up, llibres-joc, narracions amb esquemes electius, etc) -, atenent a la innovació produïda en els diferents elements constitutius de la narració i a l’ampliació de l’espai interactiu que suposen els nous formats.

Pel que fa a les relacionades amb el lector, el projecte es proposa: explorar les diferències entre la recepció d’obres impreses, digitalitzades i digitals a nivell de motivació, comprensió, interpretació i competència metaficcional i metaliterària dels lectors infantils i juvenils en situacions de lectura lliure i guiada. Es tracta d’observar si es genera una experiència de lectura i un procés de comprensió i aprenentatge que s’enriqueixi amb la interrelació de continguts i la col.laboració del lector amb el text i la comunitat d’aprenentatge.

Respecte a les finalitats didàctiques, el projecte es proposa: observar la resposta a aquest nou repte educatiu produïdes fins ara per la reflexió didàctica i les pràctiques literàries a l’aula; experimentar formes actives, autònomes i cooperatives de treball escolar a partir de la nova producció digital perquè el canvi tecnològic contribueixi a potenciar les formes didàctiques que s’han revelat més apropiades per a l’educació lectora i literària; considerar els avantatges i limitacions observades en l’ús actual de les noves tecnologies i en la lectura dels nous suports per situar la seva utilització diferenciada en els espais i activitats més pertinents de lectura escolar i la seva adequació als diferents objectius escolars.

Els resultats del projecte derivaran cap a propostes formatives dels docents que permetin integrar la producció digital existent i l’ús de les tecnologies a les aules en el desenvolupament de l’educació literària escolar.