El desenvolupament i la interpretació literària d’àlbums il·lustrats amb alumnes nouvinguts

PROJECTE ARIE, convocatòria de 2007 (ARIE 00003), concedit per l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca; Generalitat de Catalunya – Departament d’Innovació, Universitats i Empresa), per resolució de 6 de febrer de 2008.

“El desenvolupament i la interpretació literària d’àlbums il·lustrats amb alumnes nouvinguts”

Investigadora principal: Teresa Colomer

Altres investigadors: Artur Noguerol, Cecilia Silva-Díaz, Ana María Margallo, Josep Paré, Juan Sánchez Enciso, Núria Vilà, Mireia Manresa, Montserrat Correig, Martina Fittipaldi, Montserrat Pérez.

Dotació econòmica: 9.000€

El propòsit d’aquesta investigació qualitativa és dur a terme un estudi sobre les interpretacions dels infants immigrants davant narracions visuals de llibres per a infants i joves. Tenir en compte les habilitats visuals d’uns alumnes amb poc coneixement de l’idioma del país d’acollida sembla un element clau per desenvolupar altres capacitats culturals. La recerca es situa en el marc de les aplicacions de la literatura en contextos plurilingües com a instrument idoni per a l’aprenentatge de comprensió cultural del propi món i de les perspectives d’altri i com a lloc de conjugació de les identitats culturals de cada persona.

Fins ara s’ha treballat poc per arribar a entendre la “riquesa” visual que els nens ja tenen com mostra la seva habilitat per utilitzar els sistemes de comunicació digital i participar en comunitats multimèdia. Basar-se en la seva riquesa visual no només ajudarà els nens immigrants a entendre més integrament les noves imatges culturals que els envolten i fomentarà la seva relació amb el text, sinó que els ajudarà també a emprar-la com a expressió pròpia tot fomentant tant les seves habilitats orals com les tècniques de lectura i d’escriptura. Es tracta, doncs, d’un important recurs per als nens immigrants a l’hora d’adaptar-se a les seves noves circumstàncies i per transformar el seu nou entorn.

L’estudi s’emmarca dins un projecte internacional ampli en el qual equips de recerca de quatre universitats posaran en marxa el mateix disseny d’investigació a escoles de diferents localitzacions: Catalunya (Barcelona), Escòcia (Glasgow), Austràlia (Sydney) i Indiana (EUA). Així, la investigació permetrà la possibilitat d’un intercanvi de coneixements, així com la creació d’una xarxa de consulta i pràctica que ultrapassi les fronteres.

Aquest estudi examinarà les respostes dels infants immigrants a dos llibres il.lustrats sense text i amb temes que els relacionen directament amb les seves experiències com a immigrants.

La recerca es proposa explorar els efectes que pot tenir la literatura, a través de la lectura d’àlbums il·lustrats, per afavorir l’aprenentatge lingüístic del català, aprofundir en la lectura d’imatges i projectar la pròpia experiència d’immigració en la interpretació d’obres complexes. Les finalitats d’aquesta investigació són les següents:

  1. Comprovar com la primera generació d’infants immigrants respon i interpreta les imatges visuals dels llibres amb il·lustracions contemporanis i postmoderns.
  2. Detectar com els infants immigrants i no immigrants responen a les representacions de la història de la immigració (incloent-hi qüestions de canvi, d’identitat i d’identificació) mitjançant el debat i la creació de textos visuals i multimodals.
  3. Explorar com la imatge visual, a traves dels llibres amb il•lustracions, pot esdevenir una eina per a la potenciació de la conversa oral en la nova llengua d’arribada a través de la discussió de textos significatius i al seu abast.
  4. Explorar formes d’afavorir la integració dels alumnes immigrants a la seva nova situació educativa i a la nova cultura.

El cinquè objectiu es basa en el fet de reunificar les conclusions de les localitzacions internacionals implicades.